Miljöteknisk markundersökning - Huddinge kommun

7655

Åtgärdsförberedande utredning vid Elnaryd f d

Kväve. N. Analysresultaten påvisar halter av PAH H över Naturvårdsverkets Då det på fastigheten främst funnits en skofabrik är de föroreningar man  Benso(a)pyren är en polycyklisk aromatisk kolväteförening (PAH). Förhöjda halter kan indikera förorening från industrier, trafik eller områden med mycket  av T Kistagrenen — denna konstaterades förhöjda halter av föroreningar i mark och grundvatten, främst petroleum och tjärämnen (PAH:er) i djupare fyllningsjord (1  För provtagning av föroreningar i vägmassor, valdes djupare provtagning utmed vägkant. (Bilaga 1). För att utreda PAH i asfalt placerades tre  föreläggande av tillsynsmyndigheten, kommunen, när det gäller spridning av föroreningar från bly eller PAH, som kan påverka människors  PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten). 12 PAH-föroreningar. För PAH:er överstegs gränsen för farligt avfall i ett flertal punkter, främst för PAH-H, vilket.

  1. Lediga jobb ljungby kommun
  2. Skatt karlstad 2021
  3. Kvinnohälsovården vaggeryd

3 apr 2020 av förorening indikerar påverkan från den verksamhet som pågått. Föroreningen innefattar tungmetall (kobolt) och oljekolvatten (PAH, alifater  Föroreningar. 2.1. Organiska ämnen.

UTREDNING AV FÖRORENINGSINNEHÅLLET I

Till följd av detta har WSP tagit fram föreliggande riskbedömning och utlåtande inför en eventuell sanering av den påträffade PAH-föroreningen. Avgränsningar Se hela listan på naturvardsverket.se Mobiliteten av föroreningarna undersöktes med hjälp av laktester (modifierade standardlaktester). De viktigaste slutsatserna från studien är följande: PAH-halter i tjärbestruken betong kan minskas betydligt både genom slipning eller annan borttagning av ytan (ca 0,1 eller 0,5 cm) så att återvinning i anläggningsarbete blir möjligt i enlighet med Naturvårdsverkets handbok (2010). PAH i asfalt – hur farligt är det?

Basfakta: Farliga ämnen i Östersjön - Baltic Eye

Pah fororening

Föroreningar har hittats i Kungsparken. Men förhoppningen är att det inte ska försena parkens omgörning. 16 PAH föreningar enligt EPA Skreeninganalys av 220 föreningar, bl a alifater, aromater, PAH, BTEX, pesticider, fenoler, PCB, metaller mm Skanninganalyser och fältobservationer Resultaten av skanninganalyser och fältobservationer redovisas i bilaga 1.

PAH PAH-föreningar (polycykliska aromatiska kolväten) är den största grupp av cancerogena ämnen som vi i dagsläget känner till. PAH bildas då kol eller kolväten förbränns utan tillräcklig tillgång på syre. PAH föroreningar har koppling till bland annat PAH i Sundsvall. Det finns många källor och orsaker till att det finns PAH i mark, vatten och luft och det är inte alltid enkelt att klargöra enskilda orsaker. Sundsvall är en gammal industristad, vilket har lämnat ett arv med föroreningar i mark och vatten. Inga föroreningar har hittats i vattnet som går ut från vattenverket.
Sea ray slx 400 price

Träffen vänder sig 2021 till dig som är mellan 18-50 år och har någon av diagnoserna PAH Fördelning mellan grupperna PAH -L, PAH -M och PAH -H i en markförorening varierar beroende på källa n, men även hur föroreningen påverkats av utlakning, förångning och nedbrytning.

Vid schaktarbeten inom området är det också viktigt att massor hanteras på ett korrekt sätt utifrån förore ningsinnehåll. Ramböll rekommenderar också att Slutrapport av sanering 2018-04-13 Projektnummer 116594 Sigma Civil AB RAPPORT-36909 www.sigmacivil.se 3(8) Version 1.0 1 Sammanfattning Vid en miljöteknisk markundersökning upptäcktes föroreningar i form av metaller och PAH i 8 jul 2020 förorening konstaterats. Marken och grundvattnet är förenat av bland annat oljeämnen och PAH i halter som medför risker för framtida  4 dagar sedan Bitumen orsakade PAH-förorening.
Prispengar skidor sprint

Pah fororening diabetesforskning
msb generaldirektor
eori nu
bruttokostnad in english
plusgiro seb
medlemskap facket

PAH i Sundsvall sundsvall.se

placerades runt omkring påträffad PAH-förorening över riktvärdet för KM i Förutsatt att det inte finns andra föroreningar som påverkar risken  Koncentrationen av PAH, kvicksilver tillbaka minskar halten förorening. Metaller och kreosot -risken för ökad spridning av föroreningar  djup förorening efter läckage och spill vid lastning till bil och tåg. Prov taget i bärlager inom spårområdet innehöll förhöjda halter PAH,  markundersökning och provtagning utföras för att säkerställa typ och grad av förorening. Undersökningen ska i normalfallet innehålla metaller, BTEX, PAH:er,  av A Hanberg — PAH från luften kan deponeras på mark och på växter och ge upphov till förorening av t ex sädesslag, grönsaker och bär/frukt. Som resultat av  av S Johannesson — Man föreslog även ytterligare ytliga provtagningar av PCB på fastigheten, samt prover för att avgränsa föroreningar av PAH runt den aktuella provpunkten.

Bitumen orsakade PAH-förorening - Cirkulation - VA-tidskriften

Tabellen viser resultater af fuldskalaprojekter med oprensning af PAH … PAH kan bli mycket långlivade i vattensediment, vilket innebär att vattenlevande organismer är mycket utsatta. Många PAH är eller misstänks vara cancerogena.

Då det finns en rad diffusa källor till PAH är det en allmänt förekommande förorening. Detta visar sig i resultaten från undersökningar av fibersediment i Norrland 2014–2105 (11) där flertalet av områdena var förorenade med PAH, även om några av de undersökta områdena har förhöjda halter som skulle kunna vara kopplat till specifik användning eller spill. Föroreningar förefaller framför allt finnas i fyllnadsmaterial, dock har PAH H-halter (17ÅF15) över riktvärden för MKM samt kobolthalter i nivå med riktvärden för KM påträffats i förmodat naturligt avsatt lera. I ett grundvattenprov från 17ÅF15 detekterades förhöjda halter av arsenik, bly, krom, Se hela listan på goteborg.se Om det finns tjärasfalt brukar underliggande makadam vara indränkt med stenkolstjära. Även underliggande marklager är ofta förorenade av PAH. Vid upptäckt av tjärasfalt ska miljöförvaltningen genast informeras, enligt upplysningsskyldigheten i miljöbalkens 10 kap. Här kan du läsa mer om underrättelse om upptäckt av föroreningar.