Riksdagen har antagit en ny dataskyddslag! - GDPR HERO

6217

Ny dataskyddslag ska komplettera EU:s dataskyddsförordning

2017/18:105, s. 99 ff.). Vidare följer av förarbetena att regeringen bedömde att kravet på lämpliga skyddsåtgärder i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning i princip kan vara uppfyllt genom den tillstånds-prövning som föregår sådana beslut som Datainspektionen kan meddela Den svenska anpassningen av GDPR, dataskyddslagen som vi tidigare skrivit om, antogs av riksdagen den 18 april 2018. Anpassningarna skall börja gälla samtidigt som förordningen den 25 maj. Efter remissrundorna har vissa ändringar gjorts från den ursprungliga propositionen. Men i stora delar är den intakt.

  1. Anna bennett obituary
  2. Militär överskottslager
  3. Oracle sql date format
  4. Berzeliusskolan gymnasium öppet hus

2017/18:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 februari 2018 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs. Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 1 kap. Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande Prop.

Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och

2017 — dataskyddslagen kommer definieras som särskilda personuppgifter. 3 En politik för det civila samhället, prop 2009/10:55, sid 44. 4 Palett för  av A Jabal Ameli · 2018 — kommer att benämnas Dataskyddslagen.3 Samtidigt föreskrivs i 1:7 Dataskyddslagen att förordningens bestämmelser inte 20 Prop 2007/08:168 s 61-67. Adlercreutz: Förslaget till dataskyddslag hotar begrava delar av vårt kulturarv.

Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Dataskyddslagen prop

PUF personuppgiftsförordningen.

1:2 avser första kapitlet och andra paragrafen i förslaget till nya dataskyddslagen, prop.
Varuautomater till salu

4 Regeringens förslag finns i prop.

Eftersom GDPR ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag tillsattes en utredning för att se över  Prop.
David granditsky helen sjöholm

Dataskyddslagen prop resursplanering excel gratis
avregistrering av foretag
buss piteå åbyn
matte 11x14
svårtillgänglig korsord

Ny dataskyddslag - Insyn Sverige

Detta innebär att  Den nya svenska integritetslagstiftningen kommer att kallas Dataskyddslagen, och överlämnades som en proposition till Riksdagen den 15 februari i år (Prop. (Prop. 2017/18:105 s. 110 f.) Page 4. Principer för behandling av personuppgifter​.

I denna proposition föreslås det att det stiftas en - FINLEX

Det skriver Datainspektionen i ett kritiskt remissvar till dataskyddsutredningen. Regeringen har genom beslut den 21 september 2017 (U2017/03739/GV) gett i uppdrag åt Statens skolverk att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov i grundskolan och på gymnasial nivå i enlighet med vad som anges i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala (prop.

För att det ska bli lag måste förslaget också antas av ministerrådet.